Espais naturals

El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya és una de les peces cabdals que sustenten la conservació de la biodiversitat al nostre país. El patrimoni natural de Catalunya és excepcionalment divers a causa de la seva situació geogràfica, que abasta tant l'alta muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, bosquines, prats i pastures. 

A Olesa de Montserrat, destaquen les figures de protecció del PEIN Montserrat (nucli de Sant Salvador de les Espases) i Roques Blanques i de Xarxa Natura 2000 Montserrat –Roques Blanques – Riu Llobregat (7.289,74 ha totals), identificat amb el codi ES5110012, i considerat espai LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus).

Espais naturals protegits de Catalunya (gencat.cat)Prevenció d'incendis

Prevenció d'incendis

Des del Departament de Medi Ambient es realitzen diverses accions per tal de prevenir possibles incendis forestals, i minimitzar-ne els seus efectes.

PPI – És el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals que estableix, en terminis de 5 anys, les actuacions a realitzar per a la construcció i l’establiment, la millora i la consolidació de les infraestructures territorials estratègiques necessàries per als mitjans terrestres i aeris d’extinció d’incendis forestals, amb l’objectiu de reduir el risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.

PVI – És el Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals i pretén reduir el número d’incendis forestals, agrícoles i periurbans i minimitzar-ne els efectes mitjançant actuacions de conscienciació, dissuasió i vigilància, en col·laboració amb ADF i impulsat per la Diputació de Barcelona.

PPU – Són els diferents Plans de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població amb l’objectiu de minimitzar l’afectació dels incendis forestals sobre les persones i béns materials en l’àmbit de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta. A Olesa comptem amb els següents Plans: Ribes Blaves, Oasi, Les Llumbreres, Can Marcetó, el Mas de les Aigües i Nucli urbà. En aquest sentit, periòdicament es realitza el manteniment de la franja perimetral d’aquestes zones.

Permís per fer foc

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

 

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.
 

Comunicació de cremes

 

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de crema en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Autorització excepcional de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris o de prevenció d'incendis

*Les petites explotacions agràries queden dispensades d'aquesta regulació.

Durant tot l'any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals per explotacions que estan obligades a gestionar el material vegetal generat. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d'excepcionalitat que disposa l'article 27 de la Llei 7/2022, del 8 d'abril, per problemes fitosanitaris amb autorització de Sanitat Vegetal o per prevenció d'incendis amb autorització de les Seccions Territorials de Boscos del Departament.

Autorització o comunicació per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)

Cal tenir en compte l’estat actualitzat del mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals per conèixer l’estat de les prohibicions que contempla el Pla INFOCAT: Pla Alfa. Departament d'Interior (gencat.cat)