Aigua i sequera

La qualitat dels recursos hídrics és fonamental per a qualsevol comunitat humana. A més, l'eficiència en la seva gestió és clau per contribuir en la millora del medi ambient i en una societat més justa. El Departament de Medi Ambient col·labora amb els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la inspecció dels possibles focus de contaminació de l’aigua.

Fonts naturals

Les fonts són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

És important restaurar, respectar i conservar les fonts naturals

Les fonts naturals, com a ecosistemes d’aigua dolça, formen part del patrimoni local ambiental i cultural. Les fonts constitueixen un ecosistema viu amb fauna, flora i paisatge associats. Alhora, són un punt de trobada social i cultural que, a més, gaudeix d'una llarga tradició d’excursionisme al nostre país.

L’activitat humana ha malmès l’estat de l’entorn de les fonts naturals, així com de la qualitat de les seves aigües. Els abocaments residuals il·legals, les extraccions massives d’aigua en zones properes a la massa d’aigua subterrània han provocat dèficit de cabal i alteració de la qualitat de l’aigua.

Des del Departament de Medi Ambient realitzem anàlisis periòdics d’avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l’objectiu de determinar si són aptes per al consum humà.

Consulta els següents enllaços:

Fonts d'aigua | Plataforma de Sensors i Actuadors (diba.cat)

Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Guia

EDARS (Estacions Depuradores d’Aigües Residuals)

La urbanització Oasi compta amb 3 estacions depuradores. La seva finalitat és retornar l’aigua residual i pluvial al medi en les millors condicions i d’acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa vigent. La gestió d’aquestes és compartida amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Des del Departament de Medi Ambient es realitza el seguiment i manteniment correctiu per garantir el seu correcte funcionament, així com analítiques trimestrals de diferents paràmetres. L’ACA també realitza analítiques per la seva banda i després es creuen els resultats.

Roure

EDAR Roure

Està format per una reixa de neteja manual i un tractament biològic compacte soterrat (Simop Oxy2/50) de 24 m3 amb aireació perllongada i recirculació de fangs, format per tres dipòsits (cambra de decantació,  aireació i clarificació) airejat mitjantçant bufador. Els fangs s'acumulen a un dipòsit abans de la seva evacuació.

Miquel Amat

EDAR Miquel Amat

Està format per una reixa de neteja manual i un tractament biològic compacte soterrat (Simop SAP 3/48), format per un sol dipòsit de 48 m3, composat per quatre mòduls amb panells separadors (dues cambres d'aireació i dues cambres de decantació), airejat mitjançant bufador. Evacuació de fangs líquids.

Ametller

EDAR Ametller

Està format per una reixa de neteja manual i un tractament biològic compacte soterrat (Simop SAP 3/36) de 36 m3, amb aireació perllongada sense recirculació de fangs, format per un sol dipòsit composat per tres mòduls (cambra d'aireació i dues cambres de decantació), està airejat mitjançant bufador. Evacuació de fangs líquids.

Pla d'emergència en situacions de sequera

font tancada per situació sequera

El Pla d'emergència en situacions de sequera és una eina per a gestionar els episodis d’escassetat d’aigua en el territori de les conques internes. A partir del moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i alerta per sequera (així com en les fases d’excepcionalitat i emergència), s'emet i es publica una Resolució del Director de l'ACA on es detallen les mesures i accions que s'han de dur a terme per a garantir les demandes d'aigua.

Aquestes mesuren es detallen i concreten en el Pla municipal i es comuniques mitjançant un Ban municipal.

Pla d'emergència en situacions de sequera

Visor de l'estat de la sequera

Abastament d'aigua potable

Font de la Plaça de les Fonts

La Comunitat Minera Olesana gestiona el servei d'explotació integral de l'abastament i distribució d'aigua al municipi d'Olesa de Montserrat.

És una societat fundada l’any 1868 per un grup d’olesans esperonats pel modernisme i per inquietuds sanitàries, al valorar que l’aigua era font de malalties, quan aquesta era extreta dels pous casolans en èpoques de sequera. L’objectiu era poder disposar d’aigua corrent a les cases i amb garanties de salubritat pel consum.

La Comunitat s’ha anat adequant als nous temps, d’acord a les possibilitats del moment. S’ha aplicat la tecnologia i els mitjans per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua. Al mateix temps, s’ha donat a la Societat les formes jurídiques i administratives que han sigut necessàries en cada època, assegurant la continuïtat del servei i la personalitat jurídica.

La Comunitat Minera Olesana SCCL és una cooperativa de consumidors i usuaris (08/12/1992)

Visiteu la pàgina web de la Comunitat Minera Olesana!