Animals

Animals de companyia

La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes:

 • On viurà l'animal? Tothom qui hi haurà de conviure hi està d'acord?
 • Els seus sorolls o les seves olors poden molestar el veïnatge?
 • Disposo cada dia de temps per treure'l a passejar?
 • Què en faré durant els caps de setmana? I durant les vacances?
 • Em puc fer càrrec de les despeses que comportarà (alimentació, tractaments veterinaris, residències canines, taxes municipals, responsabilitat pels possibles danys que pugui ocasionar)?

La persona propietària (o posseïdora) és la responsable de les obligacions següents:

 • L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un microxip homologat. Per saber quin és el servei veterinari més proper a casa vostra, podeu consultar la pàgina web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
 • L'animal ha d'estar censat a l'ajuntament on resideixi de manera habitual.
 • Està totalment prohibit abandonar-lo.
 • En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'ajuntament dins les primeres 48 hores.
 • Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i extirpar-ne les ungles i les cordes vocals.

Recorda!

 • Pensa bé abans d’adquirir un animal.
 • Calcula els costos aproximats per saber si els pots assumir.
 • Valora el temps de què disposes cada dia.
 • Consulta els teus dubtes amb el veterinari.
 • Informa’t dels teus drets i obligacions.
 • Tria l’animal segons el teu estil de vida, pensa en els que viuen amb tu.
 • Adquireix-lo en un lloc autoritzat, no contribueixis al tràfic il·legal.
 • Atén les necessitats pròpies de la seva espècie.
 • Educa’l correctament per a la convivència.
 • L’abandonament mai és una opció, és un delicte.

Un animal de companyia es pot adquirir en un centre d'acollida d'animals, ja sigui gestionat per una entitat protectora o per un ajuntament. És molt aconsellable visitar un parell de centres abans de decidir-nos per un animal. Si s'adquireix en un establiment de venda d'animals, cal que estigui inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics.

Són nuclis zoològics les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 

Cal fer la sol·licitud al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Registre d'un nucli zoològic . gencat.cat

Espais d'esbarjo per a gossos

Espai d'esbarjo per a gossos

Olesa compta amb espais destinats a l’esbarjo per a gossos. Són espais tancats on els animals poden córrer, jugar i fer les seves necessitats. A l’interior hi ha bancs, papereres i alguna font perquè els gossos hi puguin beure. 

Els propietaris tenen la obligació de recollir els excrements i contribuir d’aquesta manera al manteniment del bon estat de l’espai. Aquests espais es netegen, es buiden les papereres, es realitzen reparacions i tasques de jardineria, etc.

 

Animals perduts i/o abandonats

Segons la Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits. Per aquest motiu, l'ajuntament d’Olesa de Montserrat compta amb un espai temporal d’estada d’aquests animals i un contracte amb una associació protectora d’animals.

Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen o de la persona propietària i no va acompanyat de cap persona. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per localitzar el propietari i no vagi acompanyat de cap persona.

Així doncs, quan es té coneixement de la presència d'un animal a la via pública, es gestiona la recollida en el menor temps possible, atenent sempre a criteris d'urgència.

En el cas que l'animal porti identificació, es notificarà a qui consti com a persona propietària la recollida. Si no, es trasllada a la protectora, on romandrà un màxim de 20 dies a l'espera de què sigui recuperat per la persona propietària o de ser posat en adopció en cas que la recuperació no es produeixi. Per això, és important complir amb l'obligació de posar microxip i mantenir actualitzades les dades que consten al registre (canvis de telèfons, de domicili, de propietari, etc.).

Que heu de fer si heu perdut un animal de companyia a Olesa de Montserrat?

Cal comunicar la pèrdua a la Policia Local o al Departament de Medi Ambient, que us avisarà en cas de trobar-lo per tal que el pugueu recuperar, fent-vos càrrec de les despeses ocasionades per la seva recollida i custòdia. Cal que el recupereu al més aviat possible per facilitar la disponibilitat d'espai, evitar l'angoixa de l'animal i reduir el cost de l'estada.

Que heu de fer si trobeu un animal perdut o abandonat al carrer

Cal comunicar-ho a l'ajuntament, ja sigui al Departament de Medi Ambient o a la Policia Local.

Un cop rebut l'avís, serà l'ajuntament qui gestionarà la seva recollida en funció dels criteris d'urgència i de la disponibilitat d'espai.

No és recomanable agafar l'animal perdut i portar-lo a casa ja que pot ser que dificultem que aquest sigui trobat pel seu propietari, pot ocasionar problemes al domicili i pot generar una obligació per a la persona que l'ha trobat , fins que se'n pugui fer la recollida.

Gossos i Gats en Adopció- Adopta un animal - Caniausa

Gats de carrer

En l'àmbit urbà i suburbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal. Aquest control és competència de l'ajuntament i té encarregada aquesta competència a ACAIMA, una associació de protecció i defensa dels animals, entitat sense afany de lucre legalment constituïda que té entre els seus objectius i finalitats emparar i protegir els animals.

El control consisteix en:

 • Captura en viu dels gats de la colònia
 • Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari
 • Esterilització dels gats i gates adults
 • Marcatge en forma de V a l'orella (esquerra en els mascles i dreta en les femelles).

ACAIMA

Espècies exòtiques

Les espècies exòtiques, o al·lòctones, són les que estan fora de la seva àrea de distribució natural. Algunes d’aquestes espècies exòtiques que s'han introduït al territori tenen la capacitat de sobreviure, reproduir-se i escampar-se pels ambients naturals i  poden produir impactes considerables en els ecosistemes naturals, a d’altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques. Són les espècies exòtiques invasores.

Actualment a Catalunya, segons el Projecte Exocat (Base de dades (creaf.cat)), hi ha citades un total de 1.235 espècies exòtiques. D’aquestes, un total de 177 (el 14%) tenen un comportament invasor amb la capacitat d'escampar-se i sobreviure als nostres ambients naturals.

Les espècies exòtiques invasores són un dels problemes més grans per a la conservació de la biodiversitat. Plantes com el plomall de la Pampa o l’ailant, o animals com el visó americà, les cotorres argentines, les tortugues de Florida, el mosquit tigre, el cranc americà o el cargol poma són algunes d’aquestes espècies exòtiques invasores (Llistat d'espècies. Medi Ambient i Sostenibilitat (gencat.cat).

A Catalunya han estat introduïts accidentalment nombrosos organismes exòtics invasors, principalment insectes i plantes. Però, per altra banda, moltes d’aquestes espècies han estat portades voluntàriament, pel seu interès, per exemple, en el cas de la fauna, com animals de companyia i per a l'aquariofília, o en el cas de la flora, per a usos ornamentals i relacionats amb la jardineria, i posteriorment s'han escapat o alliberat al medi natural.

El Departament de Medi Ambient realitza un control i gestió de les espècies exòtiques invasores presents al municipi, en col·laboració amb diferents organismes i entitats com els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Altres entitats locals col·laboren amb projectes i actuacions dirigides a millorar la biodiversitat del municipi.

Alguns exemples són el projecte “Fot-li canya a la canya!”, del grup Capreolus, l’objectiu del qual és l’erradicació de la canya i la recuperació del bosc de ribera autòcton a la zona del riu. Altres, són el seguiment de fauna local, o la gestió cinegètica dels senglars i els seus híbrids.

Des del Departament, també es realitzen accions directes amb els senglars, detecció, seguiment i eliminació de nius de vespa velutina i les gestions pertinents amb les entitats col·laboradores.