Notificacions electròniques

Les notificacions electròniques són un sistema que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. La ciutadania, però, ha de donar la seva conformitat d’autorització per rebre les notificacions per mitjans electrònics en el formulari de sol·licitud. Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és l’e-NOTUM, un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per poder-hi accedir és imprescindible que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s’envia un correu electrònic a l’adreça electrònica de la persona interessada en el que se l’avisa de la data i hora en que la notificació està disponible a l’e-NOTUM.