Participació ciutadana

Imatge portada
Image
Participació ciutadana

La Participació Ciutadana s’entén com el dret de la ciutadania a prendre part en els assumptes públics del seu interès. Per tant, és la capacitat de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició, l’aplicació i l’avaluació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, coproducció, desenvolupament o avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis.

La Participació Ciutadana ha adquirit en els darrers temps una nova dimensió, s’ha situat en el centre de les polítiques públiques, com a eix transversal que connecta la ciutadania en general amb la pressa de decisions d’allò públic i comú, ja sigui en la fase de diagnosi, en la fase propositiva, implicant-se en el procés de priorització o en la decisió o bé en la fase avaluativa.

És ben conegut que un dels actius de la nostra vila és la quantitat, qualitat i diversitat d’entitats d’Olesa de Montserrat, associacions conformades per gent compromesa que treballa des del voluntariat. Les entitats es reuneixen en els diferents consells sectorials: cultura i festes, esports, barris, benestar social i en el Consell de Consells, també en altres espais com la Taula de Salut, la Taula de necessitats bàsiques, la Xarxa d'Infància i d'Adolescència... i en diferents comissions “ad hoc” per temes.

Aquest espais formals de participació ciutadana necessiten conviure amb altres espais que assegurin igualment la transparència, oberts a mirades diverses sobre fets diversos que afecten la ciutadania, en els que el compromís amb el grup pren la màxima rellevància i en els que els resultats obtinguts, com passa en espais formals, tenen la màxima consideració.

Les noves tecnologies obren un nou portal a la participació de la ciutadania, i que facilita que les persones puguin participar sense que obligatòriament hagin d'assistir presencialment. L’Ajuntament compta amb la plataforma Participa Olesa de Montserrat, a través de la qual planteja processos participatius i consultes, entre d’altres. 

                   

Vols registrar-te a la Plataforma Participa? T'expliquem com:                    

Video file