Gestió administrativa dels animals de companyia

Gestió administrativa dels animals de companhyia

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té entre les seves competències la gestió dels animals. Aquesta competència és compartida entre els departaments de Medi Ambient i Salut Pública.

El Departament de Salut Pública gestiona la documentació administrativa dels animals de companyia:

 • Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de companyia.
 • Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 • Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels animals de companyia.

Cens d'animals

La base de la lluita contra l’abandonament dels animals és la identificació i el cens dels animals de companyia.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i/o fures estan obligades a inscriure'ls en el Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en el termini màxim de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, mort, canvi de residència de l'animal o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.

Ho poden demanar les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia empadronades a Olesa de Montserrat o que l'animal resideixi habitualment al municipi.

Documentació que cal aportar:

 • Instància general
 • Annex I-Formulari registre animals de companyia
 • Document acreditatiu de la identificació de l'animal (Xip).

El termini de resolució és immediat. 

Per inscriure'ls al cens és necessari que els animals de companyia estiguin identificats electrònicament. Aquesta identificació es porta a terme mitjançant la implantació d'un microxip que es realitza a les clíniques o centres veterinaris. 

Tramitació presencial

Demanant cita prèvia a l'OAC en línia o al telèfon 937780050 o clicant aquest enllaç: 

Tramitació telemàtica

PAS 1. Descarregar i emplenar el document de Registre d'animals de companyia. 

PAS 2. Presentar el document per instància general. Per poder realitzar la sol·licitud, podeu clicar l'enllaç de tramitació instància general. Cal emplenar la instància i adjuntar els documents necessaris per sol·licitar l'autorització. 

PAS 3. Signar la instància i rebre confirmació per corru electrònic.

Una vegada presentada la instància, es rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa. En cas contrari, cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Llicència PPP

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, atorgada per l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar:

 • Instància general.
 • Annex II- Formulari sol·licitud/renovació llicència de tinença i conducció d'animals considerats potencialment perillosos.
 • Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document oficial que acrediti que el sol·licitant és major d'edat.
 • Acreditar la inscripció de l'animal al Registre censal d'animals de companyia de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat o al Registre general d'animals de companyia.
 • Declaració responsable de tinença d'animals responsable.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigor, obtingut en un centre de reconeixement autoritzat.
 • Acreditar haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 EUR, la qual ha de tenir una vigència mínima d'un any i ha de fer referència a les dades d'identificació de l'animal.
 • Anualment, coincidint amb la seva renovació, lliurar a l'Ajuntament una còpia de la pòlissa i del rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Annex III- Declaració jurada de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999 o per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999.
 • Annex IV- Acreditar, mitjançant un certificat d'antecedents penals en vigor, no haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual o la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic i no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Quan dins d'un mateix nucli familiar es demanin varies llicències, serà documentació comuna per a totes l'assegurança de responsabilitat civil, sempre i quan aquesta cobreixi a totes les persones interessades i consti a les condicions de la pòlissa.

Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.

El termini de resolució és de 6 mesos.

Tramitació presencial

Demanant cita prèvia a l'OAC o trucat al telèfon 937780050.

Tramitació telemàtica

PAS 1. Descarregar i emplenar els documents de sol·licitud o de renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.

Cal descarregar i emplenar amb les vostres dades l'annex d'autorització petició de dades, declaració responsable animals perillosos i/o renovació tinença d'animals perillosos.

PAS 2. Presentar el document per instància general.

Per poder realitzar la sol·licitud, podeu clicar l'enllaç de tramitació de la instància general. Cal emplenar la instància i adjuntar els documents necessaris per sol·licitar l'autorització.

PAS 3. Signar la instància i rebre confirmació per correu electrònic. 

Una vegada presentada la instància, es rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa. En cas contrari, cal posar-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Documents relacionats