Requisits

Les alertes comunicades han de complir els següents requisits:

  • Les comunicacions han de descriure els fets i circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l’acció o omissió imputable a l’Ajuntament, per tal de poder realitzar les tasques de comprovació i investigació dels esmentats fet. 
  • Cal incloure-hi la màxima informació i proporcionar tota la documentació de què es disposi sobre els fets comunicats. 
  • Han d’existir motius raonables per pensar que la informació es veraç i no comunicar actuacions fonamentades únicament en opinions, ni comunicacions genèriques o de mala fe, ja que es pot incorre en alguna responsabilitat civil, penal o administrativa per aquesta actuació.
  • S’admetran les comunicacions, per l’òrgan gestor, amb una descripció suficient per identificar el fet i que resulti versemblant.
  • No s’admetran les comunicacions fetes mancades de fonament, que siguin notòriament falses o que no tinguin relació amb l’objecte del Canal intern d'alertes. Tampoc les que evidenciïn l'existència d’una infracció administrativa o il·lícit penal, que suspendrien les actuacions i farien que es donés compte a l’òrgan competent.
  • L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat no és responsable de l’ús incorrecte del Canal intern d'alertes ni del contingut de les comunicacions rebudes.
  • Queda prohibit formular comunicacions amb una finalitat diferent de la que preveu o que vulnerin de qualsevol manera els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona, o a la protecció de dades
  • En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’Ajuntament restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi. 

     

Bàner Canal intern d'alertes