Confidencialitat, publicitat i accés a la informació

Confidencialitat

  • La informació personal que pugui proporcionar la presentació d’una comunicació es farà servir únicament per abordar l’assumpte al qual es refereixi.
  • Serà tractada exclusivament pel personal expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació pertinent, qui te deure de secret

 

Publicitat i accés a la informació 

  •  En aplicació dels principis de transparència i amb la garantia de confidencialitat deguda es publicaran al Portal de Transparència la relació de les conductes admeses i investigades, les propostes efectuades i, en especial, les mesures proposades per eliminar eventuals conductes contràries a l'ordenament jurídic i als principis o regles ètiques i de bon govern.

 

Bàner Canal intern d'alertes