Persones amb dependència i/o capacitats diverses

Image
Persones amb dependència i/o amb capacitats diverses

En aquest apartat podeu consultar els recursos i serveis als quals poden accedi les persones amb dependència i/o capacitats diverses.

Servei d'atenció domiciliària (SAD)

Image
Servei d'atenció domiciliària (SAD)

El Servei d'Atenció Domiciliària és un conjunt d'activitats que es fan a casa i que ofereixen atenció de caràcter puntual i/o urgent a les persones o famílies que, per diversos motius, no poden assumir les activitats de la vida diària.

Ofereix neteja de l'habitatge, elaboració d'aliments o ajuda per cuinar, compres domèstiques a càrrec de la persona usuària, ajuda en la higiene personal habitual, supervisió de prescripció i ingesta de medicaments, petites cures, ajuda per vestir-se, aixecar-se i posar-se al llit, i ajuda amb altres activitats.

Per accedir-hi cal:

  • Viure i estar empadronat a Olesa de Montserrat.
  • Trobar-se en alguna de les situacions següents:
  • Ser una persona gran o discapacitada que viu sola o amb una altra persona que també necessita atenció.
  • Ser una família que temporalment no tingui ningú que pugui assumir l'atenció.
  • Tenir un membre de la família incapacitat temporalment.
  • Ser una persona que amb el suport de professionals pugui continuar vivint a casa i ajustar-se, segons un barem, als criteris de necessitat social i/o salut aprovats en el reglament del servei.

Per sol·licitar el servei cal demanar hora de visita amb el treballador o treballadora social de referència d'atenció primària al Departament de Serveis Socials per tal de valorar la situació de la persona sol·licitant.

Llei de la dependència

La Llei de la dependència fa referència a tres conceptes bàsics: autonomia, dependència i activitats bàsiques de la vida diària.

Autonomia

És la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Dependència

És l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Activitats bàsiques de la vida diària

Són les activitats que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Per a més informació, consulteu els següents enllaços:

Reconeixement de la situació de dependència

Llei de la dependència

Pla individual d'atenció (PIA)

El Programa individual d'atenció (PIA) és l’instrument que utilitzen els Serveis Socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes  segons el seu grau i nivell de dependència. Per confeccionar aquest programa, la persona professional té en compte l'estudi dels aspectes socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, les preferències i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

Consulteu tota la informació a l'enllaç següent:

Pla individual d'atenció

Recursos i ajuts

La discapacitat és el resultat de la interacció entre la deficiència d'una persona i les barreres de l'entorn, que suposa una limitació en l'activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

Tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o més i residir a Catalunya, et garanteix l’accés a diferents recursos de la Cartera de Serveis Socials, entre altres avantatges.

Per a més informació podeu consultar el sgüent enllaç:

Reconeixement o revisió del grau de discapacitat

Educació i integració laboral

Image
Fundació per a la integració laboral


Fundació Integral Laboral - FIL

La Fundació per la Integració Laboral va ser constituïda el 28 de juliol de 2001, gràcies a la iniciativa dels alcaldes dels ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i St. Esteve Sesrovires, amb la finalitat de proporcionar i fomentar la integració laboral de les persones amb especials dificultats d’inserció.

Aquest centre especial de treball està dirigit a totes les persones dels municipis que conformen la Fundació, que estan en edat laboral i que tenen un grau de disminució igual o superior al 33%. Està gestionat per mitjà d’un equip multidisciplinari de professionals (psicòleg, assistent social i l’equip personal d’atenció directa), així com per un equip de monitors que vetllen en tot moment per l'evolució i seguretat en la feina d'aquestes persones.

Taller Ocupacional Can Comelles - TOCC

Servei adreçat a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració.

Mitjançant un conjunt d'activitats dissenyades i organitzades tenint en compte les capacitats de cada usuari, es pretén aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les persones ateses en relació amb l'obtenció de la seva màxima integració social i laboral, si s'escau.

Es pretén que els usuaris puguin desenvolupar la seva capacitat de comunicació, de treball, i que així es vegi refermat el seu vincle amb l'entorn cívic; en definitiva, l'objectiu és augmentar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat intel·lectual.

CEE El Pontarró

Targetes d'aparcament

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és un document que facilita a les persones amb disminució visual o de mobilitat tenir beneficis a l'hora d'estacionar el cotxe. Podeu consultar al detall l'Ordenança de Circulació.

Per sol·licitar-la cal estar empadronat a Olesa de Montserrat, tenir un certificat de mobilitat reduïda o disminució visual del Centre d'Atenció de Disminuïts de la Generalitat de Catalunya o infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.                                                            

Per tramitar-la, cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) on tenen un formulari específic. Heu de demanar cita prèvia. 

També podeu fer la sol·licitud en línia a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Olesa.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.