La comissió del nomenclàtor

Objectius i funcions de la comissió

Les seves funcions són:

 • Com a primera tasca, proposar al Ple l’aprovació d’un llistat del nomenclàtor amb les denominacions existents, juntament amb una fitxa descriptiva de cada una d’elles.
 • Recollir en l’Arxiu de Propostes les propostes que es presentin des d’associacions, particulars o qualsevol àmbit, referents a denominacions de carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments i altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi d’Olesa de Montserrat.
 • Elaborar els informes relatius a la inclusió o no d’una denominació a la Llista de Reserva, o relatius a les propostes que elevarà al Ple de l’Ajuntament.
 • Incloure les noves denominacions informades positivament a la Llista de Reserva que es crearà a tal efecte.
 • Mantenir, actualitzar i donar la publicitat que escaigui a la Llista de Reserva.
 • Proposar al Ple de l’Ajuntament denominacions per als nous carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments o altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi basades en la Llista de Reserva.
 • Proposar al Ple de l’Ajuntament, la modificació o adequació de denominacions preexistents, així com la supressió de les denominacions d’elements que hagin desaparegut físicament.
 • Afavorir la realització de processos participatius de la ciutadania en supòsits de rellevància especial.
 • Confeccionar i mantenir actualitzat l’inventari de les denominacions compreses en l’apartat a) d’aquest article.

Qui en forma part?


Durant el mandat 2020-2024, la Comissió del nomenclàtor està formada per:

 • President: Xavier Rota i Boada, regidor de Cultura i Memòria Històrica; suplent, Lourdes Vallès Reguant, regidora d’Ensenyament.
 • Secretari: Xavier Rodrigo Torres, arxiver municipal.

Vocals:

 • Jordi Martínez Vallmitjana, representant del grup municipal del Bloc Olesà; suplent, Ada Agut Domènech.
 • Carlos Fernández Ruiz, representant del grup municipal del PSC; suplent, Fernando Vicente Benetti.
 • Jordi Parent Beltran, representant del grup municipal d’ERC; suplent, Mireia Monfort Sòria.
 • José María Paniello Limiñana, representant del grup municipal de C’s; suplent, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez.
 • Marc Serradó Mestres, representant del grup municipal de CUP-Amunt; suplent, Miquel Barreres Català.
 • Domènec Paloma Sancho, representant del grup municipal de JxCat.
 • Toni Pérez Solsona, ex tècnic auxiliar de l’arxiu i coneixedor del nomenclàtor d’Olesa de Montserrat.
 • Carles Roca Gotsens, coneixedor de l’evolució històrica d’Olesa de Montserrat.

Com es decideixen els noms dels carrers?

Per decidir el nom d'un carrer, plaça o qualsevol altre espai públic, la Comissió del nomenclàtor pot actuar d’ofici o a proposta d'alguna persona. En aquest darrer cas, l’interessat haurà de presentar formalment una petició motivada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Olesa de Montserrat dirigida a la Comissió de nomenclàtor (Arxiu Històric Municipal) o bé omplir el formulari electrònic que trobareu en aquest apartat del web municipal, en el qual es proposi la denominació. Aquesta s'haurà d’ajustar als criteris establerts pel Reglament del nomenclàtor.

La petició de denominació podrà referir-se a un nou carrer, plaça, parc, jardí, edifici, equipament o altre espai d’ús públic o element de la toponímia menor del municipi, amb la seva identificació concreta o sense, o a la modificació o adequació d’una denominació existent. De la petició se’n donarà trasllat a la Comissió per al seu tractament.

La comissió valorarà, en la primera reunió que tingui lloc després de la petició, el grau de coincidència de les raons adduïdes amb els criteris establerts al Reglament, així com l’oportunitat de la petició.

Quan la Comissió del nomenclàtor estimi que un nom inclòs en la llista de reserva és adient per a la denominació d’un nou carrer, plaça, parc, jardí, edifici, equipament o espai d’ús públic, o bé d’ofici o a instància de part informi favorablement sobre la modificació o adequació d’una denominació existent, elevarà l’informe a l’àrea o Regidoria de Cultura perquè elabori la corresponent proposta de dictamen i, si escau, s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa.

Aquest òrgan informarà als Consells Sectorials de Participació Ciutadana, amb caràcter previ a la proposta que elevarà al Ple. Podrà igualment sol·licitar la seva col·laboració.

En casos especials suficientment justificats, la Comissió del Nomenclàtor podrà obrir un procés participatiu més ampli mitjançant una consulta ciutadana o altres mecanismes.