Persones integrants de les meses electorals

Les meses electorals es componen d'un president o presidenta i dues persones vocals. La seva designació, juntament amb la dels seus suplents, és competència dels ajuntaments sota supervisió de les juntes electorals i es realitza mitjançant sorteig públic.

El càrrec de president/a i vocal és un deure. El seu incompliment pot comportar una multa o pena de presó.

Per a les eleccions generals del 23 de juliol, el sorteig a Olesa es va fer el 27 de juny, a les 19 h, en sessió plenària. Podeu veure la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa.

ATENCIÓ! Podeu consultar si us ha tocar ser membre de mesa al certificat del Ple del 27 de juny. 

En el termini de 3 dies des de la celebració del sorteig, es notifica a les persones designades que han estat elegides per formar part de la mesa electoral. En la notificació hi consta un enllaç i un codi QR per descarregar el Manual d’Instruccions de les Persones Integrants de les meses electorals

Presentació d'al·legacions i excuses

Des de la data de la notificació, les persones designades disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar al·legacions a la seva designació davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Les al·legacions es poden presentar per via telemàtica, accedint al següent enllaç. És necessari disposar d’un certificat digital o del sistema de clau concertada Cl@ve.

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o president d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents:

 • Tenir més de 65 anys
 • Ser candidat a les eleccions
 • Tenir la condició d’inelegible segons la llei electoral

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, que la JEZ valorarà abans de resoldre les al·legacions.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada. Un cop resoltes les al·legacions per la JEZ, o bé desestimarà el motiu al·legat i notificarà definitivament el nomenament a la persona designada o bé admetrà l’al·legació, s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent. Contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia 23 de juliol, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Coincidència de les eleccions amb les vacances

Atesa la coincidència de la votació amb el període de vacances estival, les juntes electorals de zona competents han de valorar la viabilitat de l’excusa que la jornada electoral coincideixi amb un desplaçament o estada de vacances, sempre i quan:

 • Hagi generat contractacions anteriors a la convocatòria de les eleccions
 • La seva cancel·lació generi un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant.

En la valoració es tindrà especialment en compte:

 • Les dificultats objectives que això pugui comportar per a la constitució de les meses de la demarcació afectada, com a criteri principal que ha de prevaldre en tot cas.
 • Que l’interessat pugui acreditar documentalment que les contractacions realitzades siguin anteriors a la convocatòria, així com el perjudici econòmic o trastorn greu ocasionats.

Drets i permisos dels membres de les meses

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits pel sistema de la seguretat social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.
 • En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’ajuntament corresponent.

Documents relacionats