Persones integrants de les meses electorals

Les meses electorals es componen d'un president o presidenta i dues persones vocals. La seva designació, juntament amb la dels seus suplents, és competència dels ajuntaments sota supervisió de les juntes electorals i es realitza mitjançant sorteig públic.

El càrrec de president/a i vocal és un deure. El seu incompliment pot comportar una multa o pena de presó.

Per a les eleccions generals del 23 de juliol, el sorteig a Olesa es va fer el 27 de juny, a les 19 h, en sessió plenària. Podeu veure la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa.

ATENCIÓ! Podeu consultar si us ha tocar ser membre de mesa al certificat del Ple del 27 de juny. 

En el termini de 3 dies des de la celebració del sorteig, es notifica a les persones designades que han estat elegides per formar part de la mesa electoral. En la notificació hi consta un enllaç i un codi QR per descarregar el Manual d’Instruccions de les Persones Integrants de les meses electorals

Presentació d'al·legacions i excuses

Les persones designades com a membres d’una mesa electoral, sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada poden presentar al·legacions a la seva designació.

Des de la data de la notificació, les persones designades membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar les al·legacions, sempre per escrit,  davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada. Les al·legacions es poden resoldre en un dels dos sentits:

 • O bé es desestima el motiu al·legat i es notifica definitivament el nomenament a la persona designada.
 • O bé s’admet l’al·legació, s’excusa la persona del càrrec, se li notifica i es designa un altre membre de mesa, a qui s’envia la notificació corresponent.

Contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia 12 de maig, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qui està exempt de formar part de la mesa electoral?

Són causes justificades per formar part de la mesa, que en tot cas cal acreditar amb documents:

 1. Tenir 65 i 70 anys.
 2. La situació de discapacitat reconeguda.
 3. La condició de pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 4. La incapacitat temporal per al treball
 5. La gestació a partir dels 6 mesos d’embaràs i el període corresponent de descans per cuidar el menor.
 6. L’internament en centres hospitalaris o penitenciaris.
 7. La condició de víctima acreditada d’un delicte que comporti una resolució judicial que imposi pena d’aproximació, quan el condemnat es trobi inscrit en el mateix col·legi electoral que la víctima.
 8. Haver format part d’una mesa electoral en un mínim de 3 ocasions al llarg dels darrers 10 anys, sempre que es garanteixi la constitució de la mesa electoral.
 9. La cura del lactant per part dels seus progenitors, adoptants, guardadors o acollidors.
 10. La cura, per raons de guàrdia legal, de menors de 12 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 11. La cura de familiars de fins a segon grau de consanguinitat que, per causa de l’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos.
 12. La condició d'inelegible per ser diputat d'acord amb la llei electoral.

Poden ser causes justificades per formar part de la mesa electoral, segons les circumstàncies que en cada cas ha de valorar la junta electoral de zona corresponent d’acord amb la justificació aportada:

 1. La lesió o malaltia que encara que no hagi donat lloc a una declaració d’incapacitat per al treball impedeixi fer les funcions de membre de mesa.
 2. La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una professió determinada.
 3. La situació de risc durant l'embaràs o de risc durant la lactància natural.
 4. La previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l'endemà d'aquella, sempre que resultin inajornables.
 5. La pertinença a confessions o comunitats religioses on l'ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
 6. El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma.
 7. La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'una rellevància especial, que resultin inajornables o en què l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants.
 8. La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, i no hi hagi ascendents o altres fills grans que ho puguin fer.
 9. Altres situacions, a valorar per la junta electoral de zona corresponent.

Drets i permisos dels membres de les meses

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits pel sistema de la seguretat social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal el dia de la votació.
 • En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’ajuntament corresponent.

Cobertura de la Seguretat Social

Les persones designades com a membres de les meses electorals estan protegides pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscos derivats de la seva condició de membre de la mesa electoral, i les lesions que puguin patir en compliment de la seva obligació tindran la consideració d’accident de treball.

Les prestacions a què es té dret són:

 • Assistència sanitària
 • Prestacions recuperadores
 • Prestacions econòmiques en cas d’incapacitat temporal, invalidesa, mort o supervivència
 • Serveis socials

En cas de requerir assistència sanitària, el membre de la mesa electoral s’haurà d’identificar com a tal al centre sanitari al qual acudeixi. També haurà de comunicar a la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa (eleccions@gencat.cat) al més aviat possible, les dades següents:

 • Nom, cognoms i DNI de la persona afectada.
 • Mesa en què ostentava la condició de membre
 • Descripció dels fets o de l’accident que han motivat la visita al centre mèdic.
 • Centre en el qual ha estat atès.

En cas que es requereixi una de les prestacions a què es té dret i que no sigui l’assistència sanitària, s’haurà de comunicar a la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa (eleccions@gencat.cat).

Documents relacionats