29/09/23

Resum del Ple Ordinari del mes de setembre

La modificació d’algunes ordenances fiscals,la normativa pel funcionament d’una Bústia Ètica i de Bon Govern i una modificació i suplement de crèdit per a les obres d’ampliació de la Biblioteca Santa Oliva van ser alguns dels punts tractats en el Ple ordinari del mes de setembre, celebrat dijous al vespre.

Image
Ple ordinari de setembre de 2023

El Ple ordinari del mes de setembre ha aprovat la modificació de quatre  ordenances fiscals per al 2024. En concret, s’ha modificat l’Impost de Béns Immobles (IBI), que puja el seu tipus de gravamen un 7,5%; la taxa de serveis del Mercat Municipal, que actualitza el seus preus amb una pujada del 2,5%, i la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, que s’incrementa un 21% en la taxa domiciliària bàsica i d’entre un 30% i el 60% en la taxa comercial. També s’han modificat parts del redactat de l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com la plusvàlua) per adaptar-se als canvis que demana la llei.

El regidor d’Hisenda, Jordi Martínez, va ser l’encarregat d’explicar el perquè de l’increment dels impostos recordant quina és la motivació i essència de les ordenances fiscals. Així, va remarcar que és a través de l'aprovació de les ordenances fiscals que el plenari determina els ingressos que faran possible la construcció del pressupost municipal per a l’exercici següent, i per tant, “a través dels ingressos podem calcular la quantitat de serveis que podrem donar”, va dir. 

El regidor d’Hisenda va incidir en la històrica dificultat que tenen els ajuntaments per finançar-se i prestar serveis a la ciutadania, ja que, ara per ara, per llei (la Llei de bases de Règim local) només hi ha tres vies per fer-ho: els diners que es reben del govern central com a participació en els tributs de l’Estat, el fons de cooperació de la Generalitat i els tributs propis (a partir de les ordenances fiscals). 

En el pressupost olesà, la participació en els tributs de l’Estat significa un 25%, i el fons de cooperació de la Generalitat, un 1%. Per tant, el 74% de al despesa s’ha de finançar amb els tributs locals (impostos, taxes i preus públics).

La proposta per al 2024 ha estat, per tant, incrementar algun dels impostos i taxes. La pujada de les despesa en el capítol de personal del pressupost o del cost dels subministres, entre d’altres, son alguns dels motius que fan augmentar alguns impostos i taxes.

En el cas de l’IBI, el regidor va detallar què representa l’augment del 7,5%. Segons Martínez, la mitjana de diners que es paga a Olesa per l’IBI és de poc més de 409 euros anuals (segons dades de l’IDESCAT), per sota de la mitjana de Catalunya, que és 497 euros a l’any i encara més per sota de la mitjana de la comarca, que és de 539 euros anuals. L’increment del 7,5% equival, doncs, a una mitjana de 30 euros anuals (uns 5 euros per rebut si es fa el pagament fraccionat en sis rebuts). 

Jordi Martínez va remarcar que aquest augment és “a canvi de no perdre cap dels nostres serveis”, com ara el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), la teleassistència, les targetes moneder per a l’alimentació de famílies vulnerables, les llars d’infants o els equipaments esportius.

Audio file

El regidor de Promoció Econòmica, Domènec Paloma,  va ser l’encarregat d’exposar la modificació de la taxa per prestació de serveis del Mercat Municipal, que per al 2024 s’incrementa un 2,5% principalment “per cobrir l’increment de preus de l’energia i els costos de personal” va argumentar. Segons el regidor, “som conscients que hem de regularitzar mica en mica i ho hem fet per sota de l’increment que hi ha hagut de l’IPC, per no perjudicar els comerciants”. En aquest cas, l’increment no arriba en la majoria de casos a un euro el metre quadrat de parada.

Audio file

La taxa de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans també s’incrementa, amb l’objectiu d’assolir progressivament el grau de cobertura dels costos del servei, tal i com marca la llei. Concretament s’incrementa un 21% en la taxa domiciliària bàsica i d’entre el 30 i el 60% en la taxa comercial. 

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va explicar que un dels motius de l’increment és el nou contracte del servei de recollida d’escombraries en el qual s’hi està treballant, que ha de començar a funcionar al setembre de 2024 i que estarà en vigor durant 8 anys. Carreira va remarcar que el contracte haurà de complir amb les directrius europees, “que obliguen a que la recollida selectiva arribi al 55% del total de la recollida municipal el 2025, i sigui del 60% el 2030”. En canvi, actualment a Olesa es recull selectivament el 37% del que es genera. Per aquesta raó, el sistema que s’implantarà amb el nou contracte està orientat a assolir les xifres que marquen les directrius europees i, segons el regidor, “és obvi que un servei més ampli comportarà a un increment del cost del mateix”. 

A més a més, la Llei 30/2022 estableix que la taxa ha de cobrir el 100% del cost del servei. En canvi, la taxa actual només cobreix un 79% del cost en el cas de la domiciliària i no arriba al 60% en el cas de la comercial. Si no s’incrementa la taxa, doncs, i amb la previsió de l’increment del cost del contracte, es passaria a cobrir només el 60% en el cas de la domiciliària i no arribaria al 50% en el cas de la comercial. La resta, per tant, l’hauria de cobrir l’Ajuntament “retallant diners en altres serveis”, va remarcar Carreira.

Per aquesta raó, s’ha previst una pujada de la taxa del 21% en el cas dels domicilis, que representa 27 euros anuals. En el cas de la recollida comercial, la pujada va del 30% per als comerços fins al 60% per a grans superfícies. 

Audio file

L’alcalde d’Olesa, Jordi Parent, va tancar l’exposició d’arguments de la modificació d’ordenances afirmant que l’equip de govern s’ha vist obligat a fer la pujada d’impostos “per no perdre serveis”.

Parent va remarcar que a Olesa es continua pagant, de mitjana, molt menys per l’IBI que a poblacions de dimensions similars i va reconèixer que la pujada del 7,5% està per damunt de l’IPC, “i no voldríem haver fet aquest augment, però és molt difícil poder gastar si no tens ingressos”. En aquest cas, també va incidir en el fet que l’IBI “és l’impost més progressiu que hi ha, perquè paga més qui té habitatges més grans i, per tant, més poder adquisitiu”. 

Pel que fa a la taxa de recollida de residus, l’alcalde va insistir que la llei “obliga a cobrir el cost dels serveis amb les taxes” i per tant, si es millora el servei no hi ha més remei que apujar la taxa.

Audio file

Presentada al Ple la proposta d'ordenances, va començar el debat amb la resta de grups municipals.  

La portaveu de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va dir que “nosaltres ens posicionem en contra de pujar impostos”. Segons Carrasco, “el que cal és ser millor gestors. Les famílies ja estan pagant l’increment dels preus dels subministraments, dels aliments i ara han de suportar la pujada de l’IBI” va dir i per aquest motiu votarien en contra.

Audio file

Per la seva banda, Samuel Rodríguez, portaveu d’Olesa Oberta- En Comú Podem, es va queixar de que amb el nou contracte d’escombraries “s’elimina la bonificació social que perjudica sobretot a la gent de més de 64 anys i es redueixen les bonificacions que hi havia per fer ús de la Deixalleria Municipal que passen de tenir un descompte del 20% al 10%. Paradoxalment es penalitza a la gent que no genera molts residus i els que reciclen” va dir. 

Per tal d’estudiar millor les bonificacions, Rodríguez va proposar no aprovar aquesta modificació ara i estudiar-ho en profunditat per portar-lo a votació a un següent ple, però aquesta proposta no es va acceptar. 

Audio file

      

Al seu torn, Jessica Fernández, portaveu del Partit Popular, també va dir que votarien en contra de la pujada d’impostos “vostès diuen que no és una pujada considerable però hi ha moltes famílies que no poden suportar aquest augment. No cal pujar impostos sent més austers i estalviant en despeses no prioritàries com és l’ampliació de la Biblioteca, de la que acabem d’apropar un crèdit molt important” va dir.

Audio file

Des del PSC, el regidor Cristian Mesa, va fer incidència en que “cal fer més sensibilització a la ciutadania, és molt important educar i ensenyar amb diferents campanyes”. La seva companya de grup, Montserrat Velasco, va dir que “des del nostre grup no volem que els veïns perdin serveis però també estem preocupats per la pujada d’impostos i la pèrdua de les bonificacions en la taxa d’escombraries” va argumentar.

Audio file

En el torn de resposta,  el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Iván Carreira, els va explicar que “el descompte per ús de la Deixalleria ha minvat perquè els costos també han pujat. També es continuarà treballant per sensibilitzar la ciutadania en el tema medi ambiental i en aquest sentit s’incorporarà la figura d’un tècnic ambiental i un tècnic de carrer.

Audio file

Posteriorment al debat les diferents formacions van formular el seu sentit del vot. 

Ferran Cerdeira, de Junts per Olesa, va manifestar el seu vot favorable perquè, va dir,  “governar és prendre decisions, no volem augmentar les taxes però per responsabilitat, perquè han augmentar els costos i per adaptació al decret del contracte de recollida d’escombraries”.

Audio file

També es va manifestar en la mateixa línia Raül Asensio, portaveu d’ERC, que va dir que “aquesta és una pujada no desitjable però cal fer un equilibri pressupostari, per la regularització de sous, la pujada de subministraments, etc. per això votem a favor”.

Audio file

També Marc Serradó, portaveu de la coalició Bloc-CUP, va dir que donarien suport a la proposta de modificació de les ordenances “perquè és progressiva i treballa camí de la sostenibilitat. Va argumentar que “és una proposta en un moment complicat per a les famílies que ja estan castigades per l’excessiva pujada dels subministres o perquè no s’ha apujat el salari mínim però hem d’aprovar-lo per mantenir els serveis en aquests moments de crisi”.

Audio file

La proposta d’ordenances fiscals per al 2024 va quedar aprovada amb els vots favorables de l’equip de govern (12 vots) format pel Bloc Olesà-CUP (6 vots), ERC (4 vots), i Junts per Olesa (2 vots). En contra va votar els 6 regidors del PSC, 1 del PP, 1 d’Olesa Oberta i 1 més de Ciutadans.

Resolució d’al·legacions de l’associació industrial d’Olesa ASINOL

En el ple d’aquest dijous també es va aprovar la modificació de la taxa per entrades de vehicles a través de voreres i les reserves d’aparcament per càrrega i descàrrega als polígons industrials. Es va estimar parcialment la reclamació efectuada per l’associació industrial d’Olesa ASINOL que considerava que les quotes d’aquesta nova taxa eren desavantatjoses respecte als municipis veïns. “S’han revisat aquestes al·legacions, s’han canviat els criteris de valoració i els imports resultants són similars als del pobles del costat” va argumentar l’alcalde Jordi Parent, qui va afegir “la segona part de l’al·legació no ha estat acceptada perquè els criteris de l’informe tècnic són correctes”.  

Aquest punt es va aprovat amb 13 vots a favor de l’equip de govern (6 BO-CUP, 4 ERC, 2 Junts per Olesa i 1 Olesa Oberta); les abstencions dels 6 regidors del PSC i la regidora de C’s, i el vot contrari de la regidora del PP: 

Aprovació d’una modificació de crèdit i d’un préstec per les obres de la Biblioteca

A part de la modificació de les ordenances, un dels temes destacats del debat plenari va ser l’aprovació inicial d’una modificació d’un crèdit (suplement de crèdit i crèdit extraordinari) per un import de 2.785.255 euros per a la realització de les obres d’ampliació de l’edifici de la Biblioteca Santa Oliva. 

Els responsables de defensar la  proposta van ser el regidor d’Hisenda, Jordi Martínez; el d’Urbanisme, Marc Serradó i l’Alcalde, Jordi Parent que van destacar la importància d’aquest projecte d’ampliació de la biblioteca es va iniciar el 2015, arran un estudi que posava de manifest que l'equipament havia quedat petit, tant pel nombre d’usuaris que atén diàriament, com per les dimensions que n'hauria de tenir per un municipi de prop de 25.000 habitants. 

El regidor d’Hisenda, Jordi Martínez, va explicar que “després d’un procés tant llarg ara ja estem a la fase final d’aprovació dels diners per a acabar un projecte tant important per al municipi”. Martínez va concretar que el cost total del projecte executiu, la direcció facultativa i el mobiliari és de 4.647.105 euros, que,  restada la subvenció dels fons europeus que es va rebre de 1.861.000, queden pendents els  2.785.255 euros de crèdit que es portaven a aprovació.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Marc Serradó, va destacar la consolidació del projecte “tenim un projecte viable i avalat per tècnics interns i externs. Aquest nou equipament millorarà la vida pública de la ciutadania i no és incompatible amb dur a terme polítiques públiques de millora a l’accés de l’habitatge”.

L’alcalde, Jordi Parent, va remarcar que “des d’aquest govern apostem per l’educació i la cultura” i va avançar que les properes setmanes hi hauria reunions amb la Diputació de Barcelona, de qui depèn la Xarxa de Biblioteques Municipals, per a parlar del finançament. La previsió és que les obres comencin cap a mitjans de novembre. 

Des de Ciutadans es van abstenir perquè tot i considerar que era un projecte necessari "en el seu dia vam votar a a favor perquè creiem que és un projecte bo pel municipi, com a biblioteca i com a espai de cultura, pe`ro no creiem que sigui prioritari. Son molts diners hi ha prioritats en seguretat, habitatge o salut" va argumentar la seva portaveu Vanesa Carrasco. 

Al seu torn, la portaveu popular, Jessica Fernández, va manifestar el seu vot contrari perquè el seu grup no considera que sigui un projecte necessari i va qualificar de “barbaritat” els diners que s’hi han d’invertir en aquest equipaments havent-hi al municipi d’altres necessitats com la manca d’aparcament”.

Des del PSC van manifestar la seva abstenció en aquest punt perquè al tenir majoria el grup de govern sabien que es podia tirar endavant, i l’abstenció era per manifestar "el desacord per la quantitat de diners que representa per a l’Ajuntament", va explicar la regidora Lourdes Garcia. 

El portaveu d’Olesa Oberta, Samuel Rodríguez, va començar manifestant-se contrari a aquest punt per la gran despesa municipal que representava aquesta obra que, va dir, "obliga a demanar un préstec hipotecari a 10 anys de 2,8 milions d’euros i es menja el 12% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament". Rodríguez va dir que la seva formació apostava més per dinamitzar equipaments municipals als barris en comptes de fer nous equipaments. Al final del debat però va canviar el seu sentit del vot i es va abstenir.   

Ferran Cerdeira, regidor de Junts per Olesa, es va mostrar favorable a la proposta perquè van dir creuen molt important tirar endavant aquest projecte. Van explicar que aquest mateix punt ja es va aprovar al mandat anterior amb els vots a favor de moltes de les forces que ara s’abstenien. Nosaltres ja hi vam donar suport i considerem igualment important aquest projecte. Olesa es mereix un cor cultural pel foment de la lectura, la cultura i de foment de les trobades socials” va dir.

I també en aquest sentit es va manifestar el portaveu d’ERC, Raül Asensio. “Des d’ERC ja van votar a favor al març de 2023 i pensen igual. Compartim que són molts diners però és una inversió en ensenyament i cultura i és essencial per a tirar endavant les polítiques que volem”.   

Aquest punt es va aprovar amb els 12 vots favorables de l’equip de govern (6 BO-CUP, 4 ERC i 2 Junts per Olesa), les 8 abstencions del PSC (6), Olesa Oberta (1) i Ciutadans (1) i el vot contrari del PP.

Bústia Ètica i de Bon Govern

El Ple va aprovar la normativa pel funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern, un servei que presta el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) als ajuntaments per facilitar a la ciutadania la comunicació de queixes, denúncies i/o qualsevol informació contrària a les normés d’ètica i bon govern, ja siguin adreçades a l’Ajuntament com a qualsevol altra administració.

Hi van votar a favor els regidors de l’equip de govern (6 BO-CUP, 3 ERC i 2 de Junts per Olesa, més 6 del PSC) i es van abstenir la regidora del PP,  la de Ciutadans i el regidor d’Olesa Oberta.

D’altres punts destacats que es van portar a debat i es van aprovar a la sessió plenària de dijous va ser la compatibilitat de personal municipal i la subvenció de 4.000 euros per la realització de la cursa OliTrail que es concedia a l’Institut Daniel Blanxart i enguany es va transferir al Club d’Atletisme Olesa que és qui la va organitzar.

A l’ordre del dia de la sessió plenària també hi havia una moció del grup socialista per instar al govern municipal per a la creació d’un pla d’emergències per onades de calor i altres emergències es va deixar sobre la taula, per estudiar-la més a fons entre els diferents grups municipals i tirar-la endavant en un ple posterior.

Torn de precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes dels grups municipals van demanar sobre les dificultats que van tenir les famílies per tenir la targeta moneder el passat mes d’agost o quin es el procés que se segueix quan es recull un animal abandonat, entre d’altres.   

El públic assistent també va fer preguntes sobre el Parc de la Memòria i els nínxols que no s’han tret, sobre l’aparcament al municipi, o sobre el Pla d’Acció Municipal.