29/05/24

L'Ajuntament d'Olesa treu a concurs l’adjudicació de diverses parades i cambres frigorífiques del Mercat Municipal

Les persones interessades en participar en la licitació de les parades tenen de termini del 31 de maig al 14 de juny. La documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament, de manera presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 

Image
Entrada principal del Mercat Municipal

Fotografia del Mercat Municipal d'Olesa.

L’Ajuntament d’Olesa ha tret a concurs públic l’adjudicació de l’ús i explotació de 13 parades del Mercat Municipal, així com de 33 cambres frigorífiques. L’anunci de la licitació es publicarà aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i, a partir de l’endemà, les persones interessades en fer-se amb les parades tindran quinze dies naturals per presentar la documentació a l’Ajuntament (concretament del 31 de maig al 14 de juny). El tràmit s’ha de fer de manera presencial a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant-hi cita prèviament al 93 778 00 50 o en línia a través del web municipal.  El termini finalitza el dia 14 de juny, a les 14.00 h. 

De les 13 parades que es treuen a concurs, 12 accepten qualsevol de les activitats previstes al reglament vigent del Mercat Municipal excepte peix. Per altra banda, una només accepta la venda de peix i marisc, ja que aquesta activitat precisa d’un ús intensiu d’aigua i s’ha de situar a la nau annexa a l’edifici principal. Així ho detalla el regidor de Promoció Econòmica, Domènec Paloma, que destaca que "les persones interessades han de sol·licitar-ho mitjançat tràmit ordinari al Registre general de l'Ajuntament (l'OAC) i la concessió amb espai de cambra es farà per concurs obert serà per un termini de 20 anys".

Audio file

El procediment d’adjudicació de les concessions es farà a través d’un concurs obert i tramitat de forma ordinària d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. L’anunci de licitació de la concessió es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, així com al tauler d’anuncis i al Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que es pot consultar al web municipal. En aquest apartat es poden consultar els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació així com els annexos a presentar per les persones interessades.

Com s’han de presentar les ofertes?

Les persones interessades han d’entrar una sol·licitud al Registre general de l’Ajuntament d’Olesa, juntament amb la documentació requerida, que haurà de ser dins un sobre tancat que ha d’anar identificat al seu exterior amb la següent frase: “CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT  (EXP. 2024/000232)”.

El sobre haurà de contenir:

  • La sol·licitud de presentació segons el model facilitat (annex 4).
  • La declaració sobre no incursió en prohibició segons el model facilitat (annex 5).
  • La proposició del lot al qual es vol optar segons el model facilitat (annex 6).

Aquesta documentació s’ha de presentar de manera independentment per a cada lot en què es participi.

Com es valoraran les ofertes?

Les ofertes presentades es valoraran d’acord a diferents criteris d’adjudicació (que sumaran fins a 100 punts):

  • L’oferta econòmica: la proposta més elevada rebrà 40 punts i la resta es puntuarà proporcionalment en funció del preu que ofereixin.
  • Si el licitant fa una proposta d’activitat inexistent i/o de súper especialització en l’oferta actual del mercat: fins a 25 punts.
  • Si el licitant disposa disposa d’un pla d’empresa validat per un servei d’autoempresa: fins a 20 punts.
  • Si per a la mateixa parada hi ha més d’una oferta, s’atorgarà 15 punts a l’oferta que obtingui el rati d’inversió justificat més alt i 0 punts a l’oferta que obtingui el rati menor. La resta es puntuarà proporcionalment en funció del rati que ofereixin. 

Les ubicacions i els espais de les parades i de les cambres frigorífiques, així com els preus de licitació es poden consultar als plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives. 

Podeu consultar els plecs i accedir a la documentació al Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Video file