Oferta pública

TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROMOCIÓ ECONÒMICA (1 PLAÇA)

Resolt
09/10/2023
Tipus de personal
Laboral fix
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Diplomatura, grau universitari o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat UNA plaça de TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, classe tècnica,  categoria de tècnics de grau mitjà, del grup titulació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball: 

Denominació:             Tècnic/a mitjà/na Promoció Econòmica

Grup de titulació:        A2

Règim:                        Laboral fix

Retribució bruta:         Salari base subgrup A2; CD Nivell: 22; CE mensual: 345,27€

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de diplomatura, grau universitari o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 20 de setembre al 9 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Titulació exigida per a l’accés al subgrup A2
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

25/10/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

15/11/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2, així com el dia, hora i lloc de les proves psicotècniques i entrevista competencial.

 

11/12/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 3 i 4. 

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques, fins el dia 27 de desembre de 2023.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies, i a més, certificacions dels òrgans competents amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. A l'empresa privada mitjançant contractes de treball.

 

09/01/2024 S'ha publicat els resultats dels mèrits i finals del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
08/11/2023

Hora:     09:00 h

Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: Prova 1 i Prova 2

22/11/2023

Hora:     15:00 h

Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

Proves inicialment previstes: Prova 3 i Prova 4

 • Data de la prova: 08/11/2023
 • Descripció:

  Hora:     09:00 h

  Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26

  Proves inicialment previstes: Prova 1 i Prova 2

 • Data de la prova: 22/11/2023
 • Descripció:

  Hora:     15:00 h

  Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

  Proves inicialment previstes: Prova 3 i Prova 4

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
19/09/2023 Convocatòria Bases específiques Bases específiques
19/09/2023 Convocatòria Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
25/10/2023 Fase oposició Llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses Llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses
15/11/2023 Fase oposició Resultats proves 1 i 2 Resultats proves 1 i 2
11/12/2023 Fase oposició Resultats proves 3 i 4 Resultats proves 3 i 4
11/12/2023 Fase concurs Formulari autovaloració de mèrits Formulari autovaloració de mèrits
09/01/2024 Fase concurs Resultats Fase concurs i finals Resultats Fase concurs i finals PS Tècnic/a mitjà/na Promoció Econòmica
 • Data de publicació: 19/09/2023
 • Fase: Convocatòria
 • Descripció: Bases específiques
 • Document: Bases específiques
 • Data de publicació: 15/11/2023
 • Fase: Fase oposició
 • Descripció: Resultats proves 1 i 2
 • Document: Resultats proves 1 i 2
 • Data de publicació: 11/12/2023
 • Fase: Fase oposició
 • Descripció: Resultats proves 3 i 4
 • Document: Resultats proves 3 i 4