Provisió de llocs

SERGENT DE LA POLICIA LOCAL (1 PLAÇA, PROMOCIÓ INTERNA)

Resolt
04/12/2023
Tipus de personal
Personal funcionari
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Batxillerat, tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu per proveir, per promoció interna, UNA plaça de SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, enquadrada en l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials,  classe Policia Local, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari/ària de carrera en la categoria de caporal del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (B2) de la Junta Permanent del Català o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Estar en possessió del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Presentar declaració jurada per la qual es pren el compromís d’acceptar la dedicació plena o exclusiva que li pugi ser exigida, i d’assistir als cursos d’especialització que la Corporació cregui convenients.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomandes, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Promoció interna.

 

Període de presentació d’instàncies: del 15 de novembre al 4 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Titulació d’accés a la plaça (Batxillerat o equivalent o superior)
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen 
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 
 • Certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris.
 • Permisos de conducció classes A i B

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits. S'haurà  de justificar quan comenci la fase de concurs.

 

Registre: la sol·licitud es pot registrar telemàticament a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

18/12/2023 S'ha publicat la llista provisional, que esdevé DEFINITIVA  en no haver-hi cap candidatura exclosa. Així mateix, s'ha fet públic el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

 

02/01/2023 S'ha publicat els resultats parcials del procés selectiu (Fase d'oposició).

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques, com a màxim fins el dia  16 de gener de 2024.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits s'ha d'enviar per correu electrònic a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència professional s’acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies, i, a més, certificació/ns de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.

 

09/01/2024 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
29/12/2023

Hora:     10:30 h

Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

Proves inicialment previstes: Prova 1

29/12/2023

Hora:     15:00 h

Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

Proves inicialment previstes: Prova 3. Psicotècniques i entrevista comptencial

 • Data de la prova: 29/12/2023
 • Descripció:

  Hora:     10:30 h

  Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

  Proves inicialment previstes: Prova 1

 • Data de la prova: 29/12/2023
 • Descripció:

  Hora:     15:00 h

  Lloc:     Sala de reunions 1a planta ajuntament (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

  Proves inicialment previstes: Prova 3. Psicotècniques i entrevista comptencial

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
14/11/2023 Admissió candidatures Bases i convocatòria plaça Sergent Policia Local Bases i convocatòria plaça Sergent Policia Local
14/11/2023 Admissió candidatures Model sol·licitud i declaració responsable Model sol·licitud i declaració responsable
18/12/2023 Fase admissió Llista provisional i definitiva candidatures admeses Llista provisional i definitiva candidatures admeses
02/01/2024 Fase oposició Resultats parcials (Fase oposició) Resultats parcials (Fase oposició) PS Sergent
02/01/2024 Fase concurs Formulari autovaloració mèrits Formulari autovaloració mèrits Sergent
09/01/2024 Fase concurs Resultats Fase concurs i finals Resultats Fase concurs i finals PS Sergent