Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Professor de música (6 places)

Resolt
13/10/2022
Tipus de personal
Personal laboral fix
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de superior de música o equivalent afectes de docència, en l’especialitat o doble especialitat
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT SIS PLACES DE PROFESSOR/A DE MÚSICA

 

Places: SIS plaça/es de PROFESSOR/A DE MÚSICA, classe tècnica, categoria personal docent, del grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Professor/a de música

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: A1

Retribucions:              Salari base subgrup A1; CD nivell 18; CE anual 8.596,42  €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de superior de música o equivalent afectes de docència, en l’especialitat o doble especialitat segons el quadre següent
ESPECIALITATJORNADA d’entrada
Trombó i Música tradicional (Fiscorn)75%
Guitarra i composició100%
Guitarra elèctrica (especialitat jazz)50%
Bateria (especialitat jazz)100%
Saxòfon i Tible i Tenora25%
Piano40%

 

En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència o aquell al qui correspongui.

 

 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae.
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen. 

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

 

PROVA CATALÀ

Dia: 29 de novembre de 2022 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

ENTREVISTES

Dia: 2 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

 

30/11/2022 Es fa públic l'horari de les entrevistes, que es duran a terme el proper dia 2 de desembre a les dependències de l'Ajuntament:

 

ENTREVISTES

Dia: 2 de desembre de 2022
Lloc: Sala de Juntes (1a planta)

Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

 

10:40GARCIA MORALES DAVID ALBERTO
11:00CAMPOS TEMPORAL JORDI
11:20SERRANO MIRET HECTOR
11:40LOPEZ CABEZAS MIGUEL ANGEL
12:00MATAMALA CORS FRANCESC XAVIER
12:20BALLESTEROS RUIZ MARTA
12:40PASCUAL MONTANE ARNAU
13:00NIETO CORZO SOLEDAD
13:20CORREA VILA NICOLAS SEBASTIAN
13:40PRIETO GARCIA JORDI
14:00DALMAU URIA, CONRAD

 

01/12/2022. S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

02/12/2022 Atès que no hi ha quòrum per a la constitució del tribunal, es cancel·len les entrevistes per al dia d'avui.

 

07/12/2022 Es fa pública la modificació en la composició del tribunal, així com el dia, l'hora i el lloc de les entrevistes, que es duran a terme:

 

Dia:        16 de desembre de 2022    

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de Juntes (1a planta)

 

HORAASPIRANT
9:00BALLESTEROS RUIZ MARTA
9:20CAMPOS TEMPORAL JORDI
9:40SERRANO MIRET HECTOR
10:00GARCIA MORALES DAVID ALBERTO
10:20MATAMALA CORS FRANCESC XAVIER
10:40LOPEZ CABEZAS MIGUEL ANGEL
11:30PASCUAL MONTANE ARNAU
11:50DALMAU URIA, CONRAD
12:10CORREA VILA NICOLAS SEBASTIAN
12:30PRIETO GARCIA JORDI
12:50NIETO CORZO SOLEDAD

 

17/05/2023 S’ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
29/11/2022

Prova de català. Hora: 10:00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

02/12/2022

Entrevistes. Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 29/11/2022
 • Descripció:

  Prova de català. Hora: 10:00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 02/12/2022
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
16/05/2023 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 6 places Professor/a música Bases específiques i convocatòria PS 6 places Professor/a música
16/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
16/05/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
16/05/2023 Convocatòria Declaració jurada delictes sexuals Declaració jurada delictes sexuals
16/05/2023 Convocatòria Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 6 places Professor/a música Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 6 places Professor/a música
16/05/2023 Convocatòria Llista definitiva admesos/es i exclos/es PS 6 places Professor/a música Llista definitiva admesos/es i exclos/es PS 6 places Professor/a música
16/05/2023 Convocatòria Esmena llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 6 places Professor/a música Esmena llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 6 places Professor/a música
16/05/2023 Convocatòria Resultats definitius 6 places Professor/a música Resultats definitius 6 places Professor/a música