Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Educador/a social (tres places)

Resolt
13/10/2022
Tipus de personal
Personal laboral fix
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau en Educació social o equivalent
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT TRES PLACES D’EDUCADOR/A SOCIAL

Places: TRES plaça/es d’EDUCADOR/A SOCIAL, classe tècnica, grau mitjà, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             EDUCADOR/A SOCIAL

Relació jurídica:          Personal laboral fix

Grup de classificació: A2

Retribucions:              Salari base grup titulació A2; CD nivell 22; complement específic anual 5.718,86 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau en Educació social o equivalent
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç de l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen. 

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

PROVA CATALÀ

Dia: 29 de novembre de 2022 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

ENTREVISTES

Dies: 13 i 14 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

12/12/2022 Es fan públics els horaris de les entrevistes:

 

Dia:        13 de desembre de 2022    

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions (1a planta)

HORAASPIRANT
09:00BRAÑA I PEÑAS NÚRIA
09:20RODEIRO CASAS PAULA
09:40ORTEGA CASADO EMMA
10:00GASSET CARDUS ANNA
10:20SOLANES SUBARROCA GEORGINA
10:40DORADO FERNANDEZ PAULA
11:00BERNADICH PERALTA JULIA
  
11:40GARCIA DIEZ JOSEP
12:00SOLÉ VIUDES ÀDRIA
12:20GRAMUNT PALMERO ALBERT
12:40CORTES BULTO XAVIER
13:00ANDRADE DOS SANTOS RAILDA

 

Dia:        14 de desembre de 2022    

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de reunions (1a planta)

09:00CARDENAS LOPEZ LAIA
09:20QUIJADA COBANO CRISTINA
09:40BLAZQUEZ DIEZ YESICA
10:00MARTINEZ FRANCO CRISTINA
10:20PERALES MARTINEZ PAULA MARIA
10:40BORIA EDO CRISTINA
11:00BLANCH GALLART ISABEL
11:20GALLARDO SOLA ALBA
11:40MARTÍN LÓPEZ ELENA
12:00MARTINEZ VILCHEZ AINHOA
12:20ORTIZ SORIA CATALINA

 

 

28/03/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

15/09/2023 S'ha publicat l'esmena de resultats del procés selectiu. Aquesta esmena no altera l’ordre de les candidatures proposades, ni l’ordre de prelació de Borsa de treball.

Lloc proves
Casa de Cultura
Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
29/11/2022

Prova de català. Hora: 10.00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

13/11/2022

Entrevistes. Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 29/11/2022
 • Descripció:

  Prova de català. Hora: 10.00 h Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 13/11/2022
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
02/05/2023 Convocatòria Bases i convocatòria PS 3 places d'Educador/a social  Bases i convocatòria PS 3 places d'Educador/a social
02/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
02/05/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
02/05/2023 Convocatòria Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 3 places d'Educador/a social Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 3 places d'Educador/a social
02/05/2023 Convocatòria Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 3 places Educador/a social Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 3 places Educador/a social
02/05/2023 Convocatòria Resultats finals PS 3 places Educador/a social Resultats finals PS 3 places Educador/a social
15/09/2023 Resultats finals Esmena dels resultats mèrits i finals PS 3 places Educador/a social Esmena dels resultats mèrits i finals PS 3 places Educador/a social