Provisió de llocs

Caporal de la Policia Local (2 places, promoció interna)

Resolt
23/01/2023
Tipus de personal
Personal funcionari
Grup de classificació/titulació
C2
Titulació requerida
Títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu per proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjançant promoció interna, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Requisits:

 •  Acreditar la condició de funcionari o funcionària de carrera i més de dos anys d’antiguitat en la categoria d’agent del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • No superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Haver pagat la taxa de drets d’examen

Procés selectiu: concurs-oposició. Promoció interna.

Període de presentació d’instàncies: Del 4 al 23 de gener de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Certificat de nivell intermedi B2 de llengua catalana 

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits. S'haurà  de justificar quan comenci la fase de concurs.

Registre: es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =12,20€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquí.

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 
 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC). Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència. Disculpeu les molèsties.
 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 2 de febrer de 2023, inclòs.
 

20/02/2024 S'ha publicat una modificació de les bases reguladores d'aquest procés selectiu. S'obre un nou termini de presentació d'instàncies, del 21 de febrer al 13 de març de 2023, ambdós inclosos.
 

16/03/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves psicotècniques.
 

27/03/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova 4 (proves psicotècnicques i entrevista competencial). Les persones aspirants que hagin superat les proves eliminatòries anteriors, resten convocades a la realització de les proves 1 i 2.
 

03/05/2023 S’ha publicat els resultats de les proves 1 i 2.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs:

Les persones que hagin superat les proves 1, 2, 3 i 4 de la fase d’oposició han d’aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquests resultats, les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits, que s’hauran de presentar mitjançant instància i acompanyant el formulari d’autovaloració de mèrits que trobareu com a document.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i certificació de l'òrgan competent, amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

 

18/05/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

02/06/2023 S'ha publicat una esmena en els resultats dels mèrits i resultats finals.

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
22/03/2023

Prova 3 (Proves psicotècniques) i Prova 4 (Entrevista competencial)  Hora: 9. 00 h
Lloc: Comissaria de la Policia Local d'Olesa de Montserrat (c. Amadeu Paltor, 28)

31/03/2023

Prova 1 (Teòrica) i Prova 2 (Pràctica)  Hora: 9.00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 22/03/2023
 • Descripció:

  Prova 3 (Proves psicotècniques) i Prova 4 (Entrevista competencial)  Hora: 9. 00 h
  Lloc: Comissaria de la Policia Local d'Olesa de Montserrat (c. Amadeu Paltor, 28)

 • Data de la prova: 31/03/2023
 • Descripció:

  Prova 1 (Teòrica) i Prova 2 (Pràctica)  Hora: 9.00 h
  Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
14/04/2023 Convocatòria Bases i convocatòria places de caporal de la Policia Local. Bases i convocatòria places de caporal de la Policia Local.
14/04/2023 Convocatòria Bases modificades i nova convocatòria places de caporal de la Policia Local Bases modificades i nova convocatòria places de caporal de la Policia Local.
14/04/2023 Convocatòria Sol·licitud i declaració responsable procés selectiu places caporal Policia Local. Sol·licitud i declaració responsable procés selectiu places caporal Policia Local.
14/04/2023 Llista d'admesos/es i exclosos/es Llista provisional i definitiva persones admeses i excloses del procés selecció (promoció interna) 2 places caporal Policia Local Llista provisional i definitiva persones admeses i excloses del procés selecció (promoció interna) 2 places caporal Policia Loca
14/04/2023 Resultats provisionals Resultats prova 4 procés selectiu promoció interna 2 places caporal Policia Local. Resultats prova 4 procés selectiu promoció interna 2 places caporal Policia Local.
03/05/2023 Resultats provisionals Resultats de les proves 1 i 2 del procés selectiu de Caporal Resultats de les proves 1 i 2 del procés selectiu de Caporal (promoció interna)
03/05/2023 Concurs de mèrits Formulari de valoració de mèrits del procés selectiu de Caporal (promoció interna) Formuari valoració mèrits PS 2 places Caporal def.
18/05/2023 Resultats definitius Resultats concurs de mèrits i finals Resultats concurs de mèrits i finals PS 2 places Caporal Policia Local
02/06/2023 Resultats definitius Esmena resultats mèrits i finals PS 2 places Caporal Esmena resultats mèrits i finals PS 2 places Caporal