Oferta pública

CAP DEPARTAMENT POLÍTIQUES MIGRATÒRIES, ANTIRACISME I COOPERACIÓ (1 PLAÇA)

Termini tancat
26/02/2024
Tipus de personal
Laboral fix
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Llicenciatura o grau universitari, branca social
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat UNA plaça de CAP DEL  DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES MIGRATÒRIES, ANTIRACISME I COOPERACIÓ, (abans Diversitat i Cooperació), categoria de tècnics de grau superior, del grup de classificació A1, de la plantilla personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals dels processos selectius ordinaris, aprovades per la Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2020 i publicades al DOGC núm. 8144 de data 29.5.2020, i per les bases específiques que trobareu a l'apartat DOCUMENTACIÓ RELACIONADA d'aquesta secció.

 

Descripció de lloc de treball: 

Denominació: Cap del departament de Polítiques migratòries, antiracisme I cooperació

Grup de classificació: A1

Règim: personal laboral

Retribució bruta mensual: Salari base A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 750,03 €

Funcions:   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió del títol de Grau universitari o equivalent, relacionat amb l’àmbit de les ciències socials 
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Estar en possessió del certificat de First Certificate in English (FCE) o d’alguns dels certificats o titulacions equivalents.
 • Acreditar que no consten antecedents de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 7 al 26 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Titulació exigida per a l’accés al subgrup A1
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 
 • Certificat nivell First Certificate in English 
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

09/04/2024 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

30/04/2024 S'ha publicat el Decret de modificació de la composició del tribunal. 

 

Per necessitats organitzatives, s'ha previst un canvi d'ubicació per a la realització de les proves selectives. Aquestes es duran a terme el dia 3 de juny de 2024 a la 1a planta de l'Ajuntament (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

 

04/06/2024 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2, realitzades el dia 3 de juny de 2024.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
03/06/2024

Hora:     09:00 h

Lloc:     Sala de Junta de Govern (1a planta Ajuntament)

Proves inicialment previstes: Prova 1 i Prova 2

12/06/2024

Hora:     15:30 h

Lloc:     Sala de Junta de Govern (1a planta Ajuntament)

Proves previstes: Prova 3 Proves psicotècniques i Prova 4 Entrevista competencial

 • Data de la prova: 03/06/2024
 • Descripció:

  Hora:     09:00 h

  Lloc:     Sala de Junta de Govern (1a planta Ajuntament)

  Proves inicialment previstes: Prova 1 i Prova 2

 • Data de la prova: 12/06/2024
 • Descripció:

  Hora:     15:30 h

  Lloc:     Sala de Junta de Govern (1a planta Ajuntament)

  Proves previstes: Prova 3 Proves psicotècniques i Prova 4 Entrevista competencial

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
06/02/2024 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS Cap Diversitat i cooperació Bases específiques i convocatòria PS Cap Diversitat i cooperació
06/02/2024 Convocatòria Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
09/04/2024 Fase oposició Llista provisional admesos/es i exclosos/es Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS Cap Polítiques migratòries
30/04/2024 Fase oposició Modificació de la composició del tribunal qualificador Modificació de la composició del tribunal qualificador
04/06/2024 Fase oposició Resultats parcials (Proves 1 i 2) Resultats parcials (Proves 1 i 2) PS Cap Polítiques migratòries