Oferta pública

CAP DE COLLA DE MOBILITAT (1 PLAÇA)

Termini tancat
13/05/2024
Tipus de personal
Laboral fix
Grup de classificació/titulació
C2
Titulació requerida
Graduat en ESO, graduat escolar, FP 1er grau, CFGM o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat UNA plaça d'oficial d'oficis adscrit al lloc de treball de CAP DE COLLA DE MOBILITAT, classe personal d'oficis, categoria d'oficial, del grup titulació C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals dels processos selectius ordinaris, aprovades per la Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2020 i publicades al DOGC núm. 8144 de data 29.5.2020, i per les bases específiques que trobareu a l'apartat DOCUMENTACIÓ RELACIONADA d'aquesta secció.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació: Cap de Colla Mobilitat

Grup de classificació: C2

Règim: laboral fix

Retribució bruta mensual: Salari base C2; CD Nivell de destí: 14; CE: 611,43 € 

Funcions:   Les pròpies del lloc de treball i específicament les  corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de graduat en ESO, graduat escolar, FP 1er grau, CFGM o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell A2 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò que s’estableix a la base general quarta, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 23 d’abril al 13 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
 • Titulació exigida per a l’accés al subgrup C2
 • Certificat de nivell bàsic A2 de llengua catalana 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

29/05/2024 S'ha publicat la llista provisional i definitiva d'admesos, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

06/06/2024 S'ha publicat els resultats de la prova de nivell bàsic (A2) de llengua catalana.

 

12/06/2024 S'ha publicat els resultats parcials (Fase d'oposició).

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i específiques abans del dia 28 de juny de 2024.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a  processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament

L’experiència s'acredita amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies, i a més certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
05/06/2024

Prova:     Català A2

Hora:      10:00 h

Lloc:       Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

07/06/2024

Prova:     Inicialment previstes proves 1, 2 i 3 

Hora:      09:00 h

Lloc:       1a planta Ajuntament (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

 • Data de la prova: 05/06/2024
 • Descripció:

  Prova:     Català A2

  Hora:      10:00 h

  Lloc:       Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 07/06/2024
 • Descripció:

  Prova:     Inicialment previstes proves 1, 2 i 3 

  Hora:      09:00 h

  Lloc:       1a planta Ajuntament (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
23/04/2024 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça Cap Colla Mobilitat Bases específiques i convocatòria PS 1 plaça Cap Colla Mobilitat
23/04/2024 Convocatòria Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
29/05/2024 Fase admissió Llista provisional i definitiva admesos Llista provisional i definitiva admesos
06/06/2024 Fase oposició Resultats prova català Resultats prova català Cap colla mobilitat
12/06/2024 Fase oposició Resultats parcials (Proves 1, 2 i 3) Resultats parcials (Proves 1, 2 i 3) PS Cap colla mobilitat