Oferta pública

AUXILIAR D'INFORMACIÓ SEGURETAT CIUTADANA (2 PLACES)

Termini tancat
21/05/2024
Tipus de personal
Funcionari de carrera
Grup de classificació/titulació
C2
Titulació requerida
Graduat escolar, ESO o equivalent
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat DUES places d’AUXILIAR D’INFORMACIÓ, adscrites al lloc de treball d’auxiliar d’informació de Seguretat Ciutadana, escala d’administració general, sotsescala auxiliar, del grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals dels processos selectius ordinaris, aprovades per la Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2020 i publicades al DOGC núm. 8144 de data 29.5.2020, i per les bases específiques que trobareu a l'apartat DOCUMENTACIÓ RELACIONADA d'aquesta secció.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació: Auxiliar d’informació Seguretat Ciutadana

Grup de classificació: C2

Règim: personal funcionari

Retribució bruta mensual: SB C2; CD Nivell de destí: 14; CE: 320,76€ 

Funcions:     Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

  • Estar en possessió del títol de graduat escolar, ESO o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de suficiència (C1) de llengua catalana de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents. 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i per les bases específiques i convocatòria.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 2 al 21 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

  • Document d’identificació DNI o equivalent
  • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
  • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 
  • Titulació exigida per a l’accés al subgrup C2
  • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

Data de la prova Descripció
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
25/04/2024 Convocatòria Bases específiques i convocatòria PS 2 places Auxiliar informació Seguretat ciutadana Bases específiques i convocatòria PS 2 places Auxiliar informació Seguretat ciutadana
25/04/2024 Convocatòria Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable