Oferta pública

AGENT POLICIA LOCAL (2 PLACES)

Termini tancat
03/06/2024
Tipus de personal
Funcionari de carrera
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Títol de batxillerat, tècnic o una altra d'equivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu per proveir en propietat DUES places d’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, enquadrades en l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, classe Policia Local, categoria d’Agent, grup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació: AGENT POLICIA LOCAL 

Tipus de personal:  funcionari de carrera

Grup de classificació: C1

Retribució bruta mensual: Salari base C1; nivell de complement destí: 14; complement específic: 1.009,14€

Funcions: Les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic/a o un altre equivalent o superior. 
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. 
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació 
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Satisfer la taxa de drets d’examen

Procés selectiu: 

El procediment serà el de concurs oposició i consistirà en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques, en els termes establerts a les Bases reguladores. 

Termini de presentació d’instàncies: del 14 de maig al 3 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

Documentació:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (que heu de descarregar de DOCUMENTS) degudament emplenat i signat.
 • DNI
 • Permisos de conduir de les classes A2 i B (en els termes establerts a les bases pel que fa al termini de justificació de l’A2)
 • Certificat de nivell intermedi B2 de llengua catalana 
 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases reguladores d’aquest procés selectiu. 

 

14/06/2024 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la designació del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
08/07/2024

Dia:     8 de juliol de 2024 

Hora:   09:30 h 

Lloc:   Pendent de determinar 

Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

10/07/2024

Dia:     10 de juliol de 2024 

Hora:    10:00 h 

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26) 

Prova: Prova 4 Coneixement de llengua catalana

 • Data de la prova: 08/07/2024
 • Descripció:

  Dia:     8 de juliol de 2024 

  Hora:   09:30 h 

  Lloc:   Pendent de determinar 

  Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 • Data de la prova: 10/07/2024
 • Descripció:

  Dia:     10 de juliol de 2024 

  Hora:    10:00 h 

  Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26) 

  Prova: Prova 4 Coneixement de llengua catalana

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
13/05/2024 Convocatòria Bases reguladores PS 2 places Agent Policia Local Bases reguladores PS 2 places Agent Policia Local
13/05/2024 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable PS 2 places Agent Policia Local Model sol·licitud i declaració responsable PS 2 places Agent Policia Local
14/06/2024 Fase admissió candidatures Llista provisional admesos/es i exclosos/es Llista provisional admesos/es i exclosos/es