Provisió de llocs

AGENT POLICIA LOCAL (1 PLAÇA, MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA)

Termini tancat
03/06/2024
Tipus de personal
personal funcionari
Grup de classificació/titulació
C1
Titulació requerida
Títol de batxillerat, tècnic o una altra d'equivalent o superior
Informació addicional

Procés selectiu per proveir, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa, UNA plaça d’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, enquadrada en l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, escala bàsica, categoria d’agent, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball

Denominació:  Agent Policia Local

Grup de classificació: C1

Règim: personal funcionari

Retribució bruta mensual: Salari base C1; CD Nivell de destí: 14; CE: 1.009,14€ 

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 1. Ser funcionari/ària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis de Catalunya.
 2. Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari/ària de carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria.
 3. Haver superat el curs bàsic impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 4. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 5. No superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 6. Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o una altra d'equivalent o superior.
 7. Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 8. No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. 
 9. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 10. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.
 11. Acceptar el compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 12. Acceptar el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

No poden prendre part en aquest concurs de mobilitat horitzontal el personal funcionari que es trobi en alguna de les situacions següents:

 1. Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
 2. Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció.
 3. Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

Procés selectiu: 

D’acord amb el procediment selectiu d'accés a les escales i categories mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, establert al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el procediment selectiu serà l’establert a les bases reguladores que trobareu com a document adjunt.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 14 de maig al 3 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 1. Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (que heu de descarregar de DOCUMENTS)  degudament emplenat i signat.
 2. DNI
 3. Permisos de conduir de les classes A2 i B
 4. Certificat del nivell de intermedi B2 de català
 5. Títol de Batxillerat o equivalent
 6. Certificació lliurada per l'òrgan competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera de la persona concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d'incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
 7. Document acreditatiu d’haver superat el curs de formació per accedir a l’escala bàsica en el cos policial al qual pertanyi que sigui homologable per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 8. Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen 
 9. Currículum vitae

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Totes les candidatures han de generar l’autoliquidació de taxa de drets d’examen. Per fer-ho, cal anar al catàleg de tràmits del web municipal, anar a tràmits per departaments i seleccionar Recursos Humans. A continuació haureu d’emplenar el formulari i el concepte a liquidar, indicant en el desplegable el grup o subgrup al que pertany la plaça a què opteu. En el cas que us trobeu en situació de desocupació, seleccioneu la reducció per tal que l’autoliquidació surti a 0,00€, triant aquesta opció al desplegable.

 

Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen, on també podreu fer el pagament en línia.

 

Aquelles persones que emetin una autoliquidació amb reducció per estar exemptes del pagament han de justificar la situació de desocupació aportant, en el moment de tramitar la sol·licitud, la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

12/06/2024 S'ha publicat la llista provisional i definitiva del procés selectiu.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
21/06/2024

Dia: 21 de juny de 2024 

Hora: 09:00 h 

Lloc: Sala de Juntes (1a planta Ajuntament) Adreça: Pl. Félix Figueras i Aragay s/n 

Proves previstes inicialment: Prova 1 coneixements professionals

 • Data de la prova: 21/06/2024
 • Descripció:

  Dia: 21 de juny de 2024 

  Hora: 09:00 h 

  Lloc: Sala de Juntes (1a planta Ajuntament) Adreça: Pl. Félix Figueras i Aragay s/n 

  Proves previstes inicialment: Prova 1 coneixements professionals

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
13/05/2024 Convocatòria Bases reguladores PS Agent - mobilitat interadministrativa Bases reguladores PS Agent - mobilitat interadministrativa
13/05/2024 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable PS Agent Policia - mobilitat interadministrativa Model sol·licitud i declaració responsable PS Agent Policia - mobilitat interadministrativa
12/06/2024 Fase admissió Llista provisional i definitiva d'admesos/es Llista provisional i definitiva d'admesos/es